ARTICLE
การเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ

สวนชาดอยช้างได้ทำการทดลองนำสมุนไพรไทยมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นชาโดยผลการทดลองในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ค่า antioxidant ในใบชาสดเพิ่มจาก 138,000 µmolTrolox/100g ขึ้นไปเป็น 391,631 µmolTrolox/100g รวมทั้งแมลงศัตรูพืชก็ลดน้อยลง ซึ่งในการทดลองระยะต่อไปสวนชาดอยช้างจะทำการทดลองว่าถ้าหากนำใบชาสดดังกล่าวผ่านกระบวนการผลิตชาอู่หลงอินทรีย์ แล้วค่า antioxidant ในใบชาแห้งจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อไป