ARTICLE
การวิจัยชาเพื่อสุขภาพ

ในปี 2555 ที่ผ่านสวนชาดอยช้างร่วมกับโรงพยาบาลแม่ลาว และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินงานโครงการวิจัยชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยได้ทำการทดลองให้อาสาสมัครที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานทดลองดื่มชาพรนิทรา ซึ่งผลการวิจัยเบื้องต้นสรุปได้ว่า กลุ่มที่ดื่มชาสมุนไพรระดับน้ำตาลในเลือดมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นในปี 2556 นี้ สวนชาดอยช้างร่วมกับโรงพยาบาลแม่ลาว จึงได้ดำเนินการวิจัยต่อโดยทดลองให้อาสาสมัครที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 3 ระดับ ได้แก่ ผู้ป่วยระดับกลาง ผู้ป่วยระดับมาก และผู้ป่วยระดับมากที่สุด ทดลองดื่มชาสมุนไพรพรนิทรา ทุกวัน วันละประมาณ 1 ลิตร ติดต่อกัน 3 เดือน ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานวิจัยในเดือนพฤศจิกายน 2556 นี้  เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดต่อไป