The Birth of “Doi Chang Tea”

               ไร่ชาดอยช้าง ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปลายศตวรรษที่
ผ่านมา(ปีคศ.1999) จากแนวคิดของคณะผู้ก่อตั้ง ที่เล็งเห็น
ว่า "ชา" เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ให้คุณประโยชน์
แก่ร่างกายของเราอีกทั้งยังพยายามมองหาพืชยืนต้นให้
ชาวบ้าน (ในตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย)
เพาะปลูกโดยกรรมวิธีแบบชีวภาพและธรรมชาติจริงๆ อันที่จะ
ให้ผลผลิตที่ยังยืน มีรายได้ที่ดีกว่าการทำไร่เลื่อนลอย อีกทั้ง
ยังรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไปในตัวอีกด้วย

เนื่องจาก “ชาดอยช้าง” ทำเกษตรกรรมแบบอินทรีย์บริสุทธิ์ 100% โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆทั้งสิ้น

ผู้ประกอบการไร่ชาหลายแห่งยังหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงและศัตรูพืชยังไม่ได้ และให้เหตุผลว่า การ
ใช้สารเคมีพ่นใบชาแล้วเวลาฝนตกหรือรดน้ำก็จะสามารถชะล้างสารเคมีออกไปเองได้  ซึ่งความจริงแล้วหลักการดัง

กล่าวถูกเพียงครึ่งเดียว เนื่องจากว่าสารเคมียังคงตกค้างอยู่บริเวณใต้ใบ ซึ่งเวลาฝนตกหรือการรดน้ำ บริเวณใต้ใบไม่ได้ถูกชะล้างสารเคมีออกไปสารเคมี ยังคงตกค้างหลงเหลืออยู่ ทำให้ผู้ดื่มชายังคงต้องดื่มน้ำชา
“ชาดอยช้าง”ตระหนักดี จึงผลิตชาปลอดสารเคมี 100%

ขณะเดียวกันรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของยอดขายจะนำไปสมทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ “พ่อแม่อุปถัมภ์
ของมูลนิธิ หมอเสม พริ้งพวงแก้ว”
ซึ่งกำลังดูแลและพัฒนาเด็กกำพร้า ที่บิดา มารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ประมาณ 1,100 คน เพื่อให้ออกไปเป็นกำลังสำคัญของชาติ บ้านเมืองต่อไปในอนาคต

 

อีกทั้งการวิจัย พัฒนากำลังดำเนินงานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง “ชาดอยช้าง” มีเป้าหมายที่จะผลิตชาคุณภาพชั้นเลิศ
และชา สุขภาพให้มีคุณสมบัติที่จะสามารถป้องกันและรักษาโรคเบาหวานในขั้นต้น โรคความดันโลหิตสูง และไขมัน
ในเลือดสูงในขั้น ตอนที่สองต่อไป โดยร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความชำนาญพิเศษ
ทางภาคเกษตรกรรม , วิเคราะห์สาระสำคัญในใบชาและสมุนไพร พร้อมทั้งการทดลองทางภาคสนามอย่างครบวงจร โดยได้รับความร่วมมือ การทดลองทางวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และภาคสนามจากโรงพยาบาลแม่ลาว